image/svg+xml
image/svg+xml

GENEL BİLGİLERBartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi,  31 Ekim 2016 tarihli ve 29874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır.


Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Amaçları

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Bartın Üniversitesi mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Faaliyet Alanları

a) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden tercih rehberliği yapmak.

ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak.

e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.

f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

g) Eğitim ve kariyer planlama faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgilerini ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan Kariyer Planlama Bilgi Yönetim Sistemi (KARBİS) oluşturmak ve bu sistemi öğrencilerin kolay erişebileceği platformlarda işlevsel hale getirmek.

ğ) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer danışmalık hizmeti sunmak.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

ı) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

i) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

j) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

l) Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

m) Kariyer planlamasını üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar  oluşturmak.

ö) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.

p) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

r) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.